Åsa Wengelin, Språk- och Litteraturcentrum, Lunds universitet

Carin Roos, Lärarhögskolan, Stockholm

Konferensbidrag presenterat vid NORDAND 2007
(8:e konferensen on Nordens språk som andraspråk),
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten 10 – 12 maj, 2007.Interaktionsmönster i texttelefonsamtal mellan döva

För de flesta svenska döva är Svenskt Teckenspråk förstaspråk och skriven svenska andraspråk. Detta är en väldigt specifik andraspråksituation. För det första har de döva endast tillgång till sitt andraspråk i skriven form, vilket innebär att läs- och skrivutveckling och andraspråksutveckling blir samma process. För det andra, har döva i all distanskommunikation som t ex telefonsamtal tills helt nyligen varit tvungna att använda detta skrivna andraspråk för att kommunicera med varandra, huvudsakligen genom texttelefonsamtal. Det är som om två hörande svensktalande skulle vara tvungna att skriva till varandra på japanska - utan att kunna tala det - varje gång vi ville kommunicera via telefonledningarna. För många döva har texttelefonsamtalen utgjort deras huvudsakliga användning av skriven svenska.


En sådan här specifik andraspråkssituation genererar ett antal intressanta frågeställningar. För det första, hur influerar on-line-kommunikationssituationen, skrivandet? Detta är en relevant frågeställning, inte bara för dövas texttelefonsamtal utan även för t ex dator-chatt mm. Texttelefonin är emellertid den äldsta tekniken för skriven on-line-kommunikation. För det andra, vilka språkliga drag utvecklas i andraspråkssamtal mellan två personer som har ett gemensamt förstaspråk? Är det så att språket i en sådan här kommunikationssituation snarare skall analyseras som en varietet av svenska än som andraspråksvenska. För det tredje, överförs drag påverkade av on-line-situationen och L2-L2-situationen till monologa texter som förväntas vara skrivna enligt svenska skrivnormer?

I den här presentationen kommer vi att fokusera på själva skriftspråksproduktionsprocessen. Texttelefonsamtal mellan döva och monologa texter skrivna av desamma har samlats in med hjälp av tangentloggningsprogrammet ScriptLog som i texttelefonsamtalen varit kopplat till texttelefonprogrammet WinText.. Vi har också en tidigare korpus av texter skrivna av döva. Våra analyser inkluderar olika temporala mönster och redigeringar. Materialet jämförs också med texter skrivna av hörande med svenska som modersmål, även de insamlade i ScriptLog.

Resultaten så här långt visar att döva är snabba skribenter i monologer såväl som i daloger. I monologer gör de färre och kortare pauser än hörande. Båda grupperna gör däremot ungefär lika mycket redigeringar i sina monologer. De dövas redigeringar ser emellertid lite annorlunda ut än de hörandes. Medan de hörande ofta flyttar sig bakåt i texten för att redigera gör de döva oftast redigeringen precis vid sista tecknet de skrivit. De döva gör också betydligt mindre redigeringar i texttelefonsamtal än i monolog textproduktion. Resultaten indikerar att dialogsituationen påverkar skrivprocessen och vissa aspekter överförs även till monolog textproduktion. Döva skribeter verkar vara mycket "linjära" skribenter i såväl dialog som monolog.