Carin Roos Pinfo

CARIN ROOS

 Forskar om

  • Förskole- och skolbarn med dövhet eller hörselnedsättning
    – Perspektiv på läs- och skrivlärande
  • Tidiga möten med svensk text i en teckenspråkig förskolemiljö
  • Dövas tvåspråkighet
  • Mentaliseringsutveckling och lärande hos döva spädbarn
  • Pedagogers upplevelse av yrkets förändring

Carin Roos, Carin Roos, Fil Dr i pedagogik, arbetar för närvarande vid Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstad universitet som docent i specialpedagogik. Hennes doktorsavhandling  från 2004, Skriftspråkande döva barn, handlar om hur man blir en läsande och skrivande människa, i hög grad utan tillgång till ljud, i en teckenspråkig förskole- och skolmiljö.

KONTAKT >> << HEM
English

Adress: Byn Berget, 661 96 Långserud, Tel + 46 (0)533 500 75 Fax +46 (0)533 500 73