Carin Roos PinfoAVSLUTADE PROJEKT

Visuell medvetenhet hos pedagoger i förskolan i deras arbete med barn med CI (Cochlea Implantat)
Projektet pågår för tillfället och är en intervju- och observationsstudie av personal i förskola och förskoleklass som i sina grupper har barn med CI. I projektet beskrivs den visuell medvetenhet hos pedagoger i förskolan som arbetar med barn med cochlea implantat. Syftet med denna studie är att göra en fördjupad beskrivning av den kommunikativa och pedagogiska miljön för döva barn med CI i förskola, fritidshem och skola. Specifikt söker studien beskriva barnets situation med fokus på möjlighet och hinder för full delaktighet i relation till pedagogernas arbete samt hur de visar sina förväntningar på dessa barns förmåga.


Speciallärares upplevelser av förändring i yrkesrollen
Detta är ett intervjuprojekt tillsammans med Marjatta Takala vid Helsingfors universitet, som ledde till framförallt att det blev synligt att politiska och samhälleliga rörelser påverkat speciallärarnas yrkesroll och yrkesinnehåll. Det blev synligt också att teckenspråksanvändning för döva barn och barn med hörselnedsättning speglar denna rörelse. De paradigmskiften som skett kan åskådliggöras genom att använda teckenspråkets roll för dessa barn som exempel. Fyra paradigmskiften blir då synliga under 1900-talet. Det går att läsa mer om detta i rapporten Yrkesroll i förändring - Förstadielärarnas historia Fulltext här >>


Digital och social delaktighet bland barn i glesbygd

Projektet görs tillsammans med Christina Olin-Schellet vid Karlstads universitet. Projektet studerar hur barn och barndom konstrueras i en glesbygdskontext. Resultaten från en förstudie kring digitala verktygs utbredning och användning på en glesbygdsort, visar att dessa frågor är av hög relevans för barns uppväxtvillkor. I samband med att mindre orter i glesbygd nu, med kort varsel, får ta emot grupper av barn från asylsökande familjer är det också intressant att studera deras möjlighet att inkluderas i den tidigare, i många generationer, etniskt homogena miljön. Syftet med studien är därför att beskriva hur glesbygdsbarn görs socialt och digitalt delaktiga i och utanför familj, förskola, fritidshem och skola. Den första artikeln i projektet finns att hämta i Fulltext här>>


FLoS-projektet - Framgångsfaktorer vid läs- och skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning
Projektet är pågående och drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete med Karin Allard vid Örebro universitet. Projektet har två syften och två delar för genomförandet under 2014-2015;

Del 1 ; Syftet är att genom samarbete med Stockholms och Örebro universitets speciallärarprogram med inriktning mot döva elever och elever med hörselnedsättning beskriva några nedslag gällande pedagogers beprövade erfarenhet gällande arbetet med elevers läs- och skrivutveckling. Detta görs genom studenters uppsatsarbeten.

Del 2 ; Syftet är att genom en forskningsöversikt beskriva befintlig forskning gällande framgångsfaktorer vid läs- och skrivsvårigheter och i pedagogiskt arbete med läs- och skrivutveckling för döva elever och elever med hörselnedsättning. 


MILD-projektet
Mentalisering, interaktion och lärande hos döva barn med döva föräldrar

Detta är ett projekt som nu är avslutat och där rapportering pågår. Vi har berättat på svenska i Vetenskapsrådets årliga skrift Resultatdialog där de avslutade projekt som de finansierar avrapporteras. Analyserna pågår under lång tid efter att ett projekt är avslutat och artiklar i forskningstidskrifter kommer efter hand.

Syftet med projektet är att ur ett längre perspektiv studera den tidiga kommunikativa och sociala interaktionen hos döva barn i samspel med sina döva föräldrar under de två första levnadsåren. Studien har sitt fokus på den tidiga sociala kognitionen med utgångspunkt i barnets kommunikativa strategier och dess betydelse för barnets lärande.

Forskare i projektet:
Carin Roos, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet
Kerstin W. Falkman, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Finansiär:
Vetenskapsrådet (nr 2008-4962)
Sammanfattning MILD >>
Projektbeskrivning MILD >>


Nordiskt projekt - 
Teacher Experience During Paradigm-shift - in Deaf Education
Lärares upplevelse av paradigmskiften- i undervisning av elever med dövhet


Syftet med studien är att beskriva lärares upplevelser av paradigmskiften inom det specialpedagogiska området; undervisning för barn med dövhet och hörselnedsättning, i tre nordiska länder (Sverige, Finland och Norge). Särskilt fokus på val av språk i undervisningen och lärarnas upplevelse av hur det har påverkat deras arbete både språkligt och i andra hänseenden.
Studien söker svar på frågor som handlar om lärarnas egna berättelser av sin levda erfarenhet från över 20 år inom yrket. Forskning om upplevelse av samhällsförändringars påverkan på ett specifikt språkområde som teckenspråkighet är mycket begränsad (SOU 2006:29). Utredningen "Teckenspråk och teckenspråkiga - Teckenspråkets ställning i Sverige" (SOU 2006:54) har visat att stora brister finns när det gäller forskning om undervisning för teckenspråkiga överhuvudtaget och ingen studie har tidigare följt upp lärares upplevelse över tid. I denna studie ämnar vi samla lärares egna livsberättelser. Jämförelser kan ske över tid mellan de tre nordiska länderna och projektet kan därför innebära tydliggöranden av vilken effekt dessa beslut fått och hur/om de olika ländernas följs åt. Dessa kunskaper kan ha betydelse inte bara för förståelsen av lärares arbete inom den teckenspråkiga undervisningen över tid utan också för andra pedagogiska arenor i de olika nordiska länderna.

Forskare i projektet
Carin Roos
, Utbildningsvetenskap, Karlstads universitet
Marjatta Takala, Specialpedagogik, Helsingfors universitet
Arnfinn Muruvk Vonen, Specialpedagogik, Oslo universitet


VIA-projektet
Carin Roos har genomfört ett utvecklingsprojekt vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Projektet heter Visuellt och Auditivt skriftspråkslärande (VIA-projektet). Projektet är nationellt och drevs tillsammans med de teckenspråkiga lärarstudenterna och deras handledare. Projektets syfte var att utmana och utveckla den tvåspråkiga undervisningen i skolor för barn med dövhet och hörselnedsättning.


KULT-projektet
Carin Roos har varit projekledare för ett projekt vid Specialpedagogiska Institutet som handlade om att utveckla det auditivt och visuellt baserade tidiga skriftspråkslärandet. Projektet heter Kompetens att undervisa läs- och skriv för teckenspråkiga (KULT-projektet). Namnet till trots handlar det även om de barn som inte utvecklar sin skriftspråklighet utifrån en auditiv fonologisk kod utan behöver en undervisning som också använder sig av visualitet. Projektet har lett till en forskningsöversikt på området och till en fortbildingskurs för redan verksamma lärare som arbetar med grupper av eller enstaka barn med dövhet eller hörselnedsättning.
Läs om projektet>>


Textis-projektet
Carin Roos har nu tillsammans med Åsa Wengelin vid Lunds Universitet slutfört ett projekt som söker svar på frågor kring döva personers kreativitet i texttelefonsamtal. Döva är den grupp i världen som längst har erfarenhet att skriva on-line. Det har de gjort långt innan hörande började ”chatta på nätet”.

Vetenskaplig ledare är Fil Dr Åsa Wengelin (Lunds Universitet) Artiklar kommer att publiceras från projektet och kommer att finnas här.

 

KONTAKT >> << HEM
English